You are here

2011 CD Lietuvos partizanų „linksmos“ dainos

Tai antroji folkloro ansamblio „Kupolė“ Lietuvos partizanų dainų plokštelė. Joje — lietuvių sodžiuose gyvai dainuotos, ansamblio tautosakos žygiuose paliudytos pašaipios 1944 – 1954 metų karo atminties dainos.

Nežmoniškos išgyvenimo sąlygos, nuolatiniai pavojai, bendražygių žūtys ir išdavystės nepalaužė pasipriešinimo dvasios. Šios dainos išreiškė panieką socialistinei santvarkai, išjuokė prisitaikėlius aktyvistus, buvo mėgiamos žmonių, stiprino jų pasitikėjimą, skatino nuosavybės, garbės ir orumo gynimą. Dainos buvo atsvara komunistinei propagandai, okupantų gražbylystei ir stribų siautėjimui.

Kadangi eilės pašaipios, apie stribus, pasitaiko šiurkščių ir nepadorių žodžių — atsiprašau už tai.

Ansamblio vadovas Antanas Bernatonis

2011 CD Lietuvos partizanų „linksmos“ dainos

CD albumo turinys

1. „Kaip čia buvo“ — dainą veda Gintautas Mikalauskas, pateikė Algimantas Petrauskas Kaune.

2. „Žalia eglaitė“ — dainą veda Antanas Laurinkevičius, pateikė Elė Andriuškevičienė Leipalingyje. Per sovietinę spalio šventę į Leipalingį atvažiavę rusų kariuomenės uniformomis apsirengę partizanai užėmė miestelį.

3. „Užėj prakeikti ruskiai“ — dainą veda Jurga Totilienė, pateikė Ieva Žmuidzinavičienė Perlojoje.

4. „Mes tarybiniai stribokai“ — dainą veda Antanas Bernatonis, pateikė Olga Radžiukynienė Leipalingyje. Ši daina buvo vadinama stribų himnu. Stribais žmonės vadino opkupacinės valdžios kovai su partizanais sudarytų naikintojų būrių (истребительные батальоны) narius. Stribai galėjo nebaudžiamai plėšikauti, terorizuoti gyventojus, daryti kratas, kankinti žmones. Jie uoliai tą ir darė.

5. „Čekisto ir stribo pokalbis“ — deklamuoja Violeta Bakutienė. Tai Broniaus Krivicko — Lietuvos partizano iš Biržų gimnazijos, žuvusio 1952 metais, eilėraštukas. Prof. Bronius Krivickas — vienas iškiliausių Lietuvos poetų, pasipriešinimo spaudos redaktorius.

6. „Draugas Stalinas pasiūlė“ — dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Anelė Budrevičienė Skraičionyse.

7. „Ėjo stribas“ — dainą veda Antanas Laurinkevičius, pateikė Anelė Budrevičienė Skraičionyse.

8. „Atskrido vabalas raudonas“ — dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Otonas Pranckus Nemakščiuose.

9. „Mes partizanai“ — dainą veda Gintautas Mikalauskas, pateikė Stasė Bogušienė Puvočiuose.

10. „Neišeik, neišeik iš kolchozo“ — dainą veda Antanas Bernatonis, pateikė Marija Tamulevičienė Ašašnykuose.

11. „Stalino poteriai“ — deklamuoja Mečys Palšauskas, pateikė Marija Stoškienė Burokaraistyje.

12. „O, kruvinas beproti Stalinai“ — dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Agota Žuraulienė Druskininkuose.

13. „Ko taip baisiai nusigandę“ — dainą veda Gintautas Mikalauskas, pateikė Algimantas Petrauskas Kaune.

14. „Mizara pijokas“ — dainą veda Antanas Bernatonis, pateikė Juozas Batulevičius Purpliuose. Ketureilis skirtas netoli Nedzingės gyvenusiam Mizarai, išdavusiam savo draugą partizanų vadą Rugį.

15. „Ateis tamsi naktužėlė“ — dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Algimantas Petrauskas Kaune.

16. „Jau leidžias saulė“ — dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Olga Radžiukynienė Leipalingyje.

17. „Kai stribai į kaimą eina“ — dainą veda Antanas Laurinkevičius, pateikė Marija Stoškienė Burokaraistyje.

18. „O, mylimas pavasari“ — dainą veda Rasa Palšauskienė, pateikė Otonas Pranckus Nemakščiuose.

19. „Skubėk, lietuvi“ — dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Anelė Budrevičienė Skraičionyse. Daina skirta 1945 metų rinkimams į sovietinę aukščiausiąją tarybą.

20. „Gaidys ir višta“ — dainą veda Antanas Bernatonis, pateikė Juozas Butulevičius Purpliuose.

21. „Du broliukai kunigai“ — dainą veda Daiva Bradauskienė, pateikė Marija Stoškienė Burokaraistyje.

22. „Mūs valsčiuje gyveno“ — dainą veda Antanas Laurinkevičius, pateikė Elė Andriuškevičienė Leipalingyje. Dainoje minimi partizanų Perkūno, Siaubo ir Žaibo slapyvardžiai.

23. „Dvi švilpynės“ — dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Algimantas Petrauskas Kaune.

CD albumą įdainavo:

Antanas Bernatonis (ansamblio vadovas),
Daiva Bradauskienė,
Tautvydas Bradauskas (smuikas),
Sigita Breidokaitė,
Danutė Butkevičienė,
Daiva Tvirbutienė,
Darius Ereminas,
Dana Kovalenko,
Paulius Kovalenko (smuikas),
Ieva Krasauskienė,
Antanas Laurinkevičius,
Gintautas Mikalauskas (basetlė),
Vilius Marma (kanklės, koncertina),
Ieva Pečiukaitė,
Vanda Pečiukienė,
Rasa Palšauskienė,
Mečys Palšauskas,
Danielius Starevičius,
Jurga Totilienė,
Violeta Bakutienė (skaitovė).

Platintojai:

Internete:

Rinktinis „Kupolės“ grotuvas veikia šioje svetainėje, o visas 2011 m. CD albumas yra LRT Pakartot.lt.