You are here

Dvidešimt devintosios metinės

„Kupolės“ įsikūrimo 29 metų sukaktuvių ir CD leidinio „Mūsų dainos ir šokiai“ sutiktuvių Kauno apskrities bibliotekoje 2012 m. balandžio 20 dieną nuotraukos galerija.kvb.lt prodoje:

Kupoles 25-metis Kauno a. bibliotekoje

Mečys Palšauskas veda Anelės Budrevičienės Skraičionyse pateiktą Lietuvos partizanų dainą Skubėk, lietuvi — pašaipą iš 1945 m. rinkimų LTSR aukščiausiojon tarybon vaidybos.

Sąvadas: