You are here

Kokie „Kupolei“ buvo 2012 metai?

Buvo geri metai. Daug bendravome vieni su kitais repeticijų, renginių, įvairių išvykų metu. Repeticijos vyko du kartus per savaitę: pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Mokėmės naujų dainų, siekėme dainavimo darnos, autentiškumo. Mažiau dėmesio pernai skyrėme šokiams. Į repeticijas rinkomės 85 kartus, o įvairių renginių turėjome 69. Visi jie buvo Lietuvoje. Dalyvavome festivaliuose:

  • „Atataria lamzdžiai“ Kaune,
  • „Skamba, skamba kankliai“ Vilniuje,
  • „Parbėg laivelis“ Klaipėdoje,
  • „Palšus ganiau jautelius“ Radviliškyje,
  • „Margos pievos“ Rumšiškėse.

Rasos šventę šventėme Samyluose prie Kauno marių ir Nemuno saloje Kaune. Platelių dvaro buvusioje arklidėje dalyvavome, atidarant vadovo Antano Bernatonio tapybos darbų parodą.

Paminėjome brangius Lietuvai žmones Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Kęstutį Genį, Klemensą Čerbulėną, Bernardą Brazdžionį. Sausio 13-ąją minėjome LRT Vilniuje ir Karo muziejaus sodelyje Kaune, Vasario 16-ąją — Kauno karininkų ramovėje, o Kovo 11-ąją Vilniaus Antakalnio poliklinikos salėje.

Žemaičių Kalvarijoje giedojome Kalnų giesmes. Druskininkuose giedojome dainininkės Agotės Žuraulienės šermenyse, o Kaune — Lietuvos veterinarijos akademijos rektoriaus prof. Rimanto Karazijos bei docento Jono Bagdono laidotuvėse. Margionių kaimo kapinaitėse giedojome, šventinant naują kaimo kryžių, o taip pat prie tradicinio Vėlinių laužo.

Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje giedojome Advento pirmojo sekmadienio ir Šventų Kalėdų piemenėlių Šventų mišių metu. Šermenų giesmes giedojome per „Marijos radiją“.

Partizanų dainas dainavome Kaune, Varėnoje, Alytuje, Ukmergėje, Trakiniuose.

Praėjusiais metais turėjome trejas vestuves : ištekėjo Ieva ir tapo Gelčienė , o Sigita – Rukienė. Darius vedė Eglę iš ,,Kupkėmio” . Daiva-2 susilaukė sūnelio Dovilo , Martina – dukrelės Jūratės , o Druskininkų Gintarė – sūnelio Gabrieliaus . Sveikiname jaunavedžius ir jaunas mamas . Visi paminėtieji iš ,,Kupolės” veiklos laikinai pasitraukė . Laukiame sugrįžtant. Mūsų gretas papildė akademijos pirmakursis Edmundas Kubilius ir inžinierius Henrikas Ramonas. Prieš Šventas Kalėdas juos iškilmingai įrašėme tikraisiais nariais.

Sąvadas: